Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden GoBooky

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij GoBooky computerprogrammatuur c.q. webapplicaties en webhosting aan afnemers ter beschikking stelt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Programmatuur: Computerprogramma’s op dragers, webapplicaties, webhosting en de bijbehorende documentatie, waarvoor GoBooky aan afnemers c.q. verder te noemen gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend.

2.2 Documentatie: De door GoBooky aan gebruiker geleverde schriftelijke en/of digitale informatie waarin de werking en het gebruik van de programmatuur worden omschreven.

2.3 Licentie: Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.

2.4 Dragers: Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.

Artikel 3 – Gebruikslicentie
3.1 GoBooky verleent aan gebruiker licentie tot gebruik van de programmatuur c.q. webapplicatie en webhosting.

3.2 Het in Artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Hetgebruiksrecht is gebonden aan de licentienemer vanaf het moment van ingebruikname.

3.3 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen ofeventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.

Artikel 4 – Contractduur en Opzegging
De contractduur voor de programmatuur is 1 jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum van de geleverde diensten. De overeenkomst komt tot stand via het aanmeldformulier op de website (www.gobooky.nl) van GoBooky. Na het 1e jaar wordt het contract elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd.

Indien gebruiker het contract wenst te beëindigen, dient dit te geschieden 2 maanden voor het verstrijken van de contractduur (1 jaar) via een aangetekend schrijven of per email. Mocht het contract door gebruiker via e- mail opgezegd zijn, dan dient gebruiker de bevestiging van de opzegging door GoBooky te bevestigen met de vermelding, dat gebruiker alle bestanden en informatie uit het programma gehaald heeft. Indien na de opzegging door gebruiker, GoBooky nog bestanden en informatie, die niet door gebruikerzelf uit het programma zijn uitgeprint/gekopieerd naar informatiedragers etc., moet aanleveren, bedragen de kosten € 240, — excl. btw per verzoek. Dit is tot 1 jaar na de opzegging mogelijk. Na deze periode van 1 jaar worden bestanden verwijderd en is gebruiker zelf aansprakelijk voor eventuele schades, die hierdoor ontstaan.

Artikel 5 – Garantie
5.1 GoBooky garandeert gedurende een periode van 1 maand, gerekend vanaf de datum van het ter beschikking stellen van de programmatuur:

a. Dat de programmatuur de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;

b. Dat de programmatuur functioneert, zoals in de documentatie is aangegeven;

c. Wanneer de programmatuur bij gebruik op de voorgeschreven wijze fouten en gebreken vertoont, heeft de gebruiker naar keuze van GoBooky het recht:

  • Op het ter beschikking krijgen van een verbeterd exemplaar van de programmatuur, of
  • Op restitutie van de betaalde maand.

5.2 De garantie vervalt indien de gebruiker wijzigingen in de programmatuur aanbrengt en/of inde documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 GoBooky of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de programmatuur, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van GoBooky.

6.2 GoBooky is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade. GoBooky is niet aansprakelijk voor kwaliteit van de ingevoerde gegevens en het gebruik van de software.

6.3 GoBooky f is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de conditie van de door de klant gebruikte hard-en software (pc, besturingssysteem, etc.) alsook de internetverbinding van de klant.

6.4 GoBooky kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

6.5 GoBooky is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens,
dieworden opgeslagen.

6.6. GoBooky is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, GoBooky weinig of geen invloed op kan uitoefenen. GoBooky kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met GoBooky of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met GoBooky.

6.7 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijkeverzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

6.8 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6.7 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van GoBooky beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

6.9 De opdrachtgever vrijwaart GoBooky tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7 – Prijzen
7.1 Alle prijzen zijn exclusief het ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage btw, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.

7.2 Alle prijzen van programmatuur kunnen op 1 januari van het nieuwe jaar met een CBS- index percentage aangepast worden.

7.3 Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Nederlandse valuta en/of Europese valuta.

7.4 GoBooky behoudt zich het recht om de samenstelling en prijs van de programmatuur aan te passen. De gebruiker zal hier 1 maand van tevoren op de hoogte worden gesteld per email.

Artikel 8 – Betaling
Het verschuldigde bedrag van de jaarbetaling zal via een automatische incasso worden geïncasseerd. Daarna zal ieder jaar op de 1e van de maand bij vooruitbetaling het bedrag automatisch van het rekeningnummer van de gebruiker geïncasseerd worden tot de opzegging van het GoBooky pakket.

Indien jaarbetaling niet geïncasseerd kan worden, – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van GoBooky -, is de gebruiker een bedrag van € 5 aan kosten per incasso poging verschuldigd en is GoBooky eventueel gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Er zal elk jaar een factuur worden verstuurd naar het emailadres dat door de gebruiker is opgegeven bij het bestellen van de dienst.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door GoBooky aan gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur c.q. webapplicaties, webhosting en documentatie blijven het eigendom van GoBooky.
Gebruiker is en blijft rechthebbende op alle data en informatie van hun klanten.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten
De programmatuur waarvoor GoBooky aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend en/of dat aan gebruiker ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde eigendom van GoBooky. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te kopiëren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingendrechtelijke regels is toegestaan.

Artikel 11 – Overdracht rechten en verplichtingen
Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van GoBooky aan een derde over te dragen.

Artikel 12 – Overmacht
Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, te voldoen, heeft de andere partij het recht de werking van deze voorwaarden door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst op te heffen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 13 – Ontbinding
Indien gebruiker ook na schriftelijke sommatie stellende, een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden te voldoen, heeft GoBooky het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De gebruiker is alsdan verplicht de documentatie met onmiddellijke ingang aan GoBooky te retourneren en wordt het gebruiksrecht beëindigd.

Artikel 14 – Geschillen
14.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van GoBooky die zich in casus van deze algemene voorwaarden heeft bediend, dan wel aan de rechter in de woonplaats van gebruiker zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

14.3 Bij geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden vanGoBooky ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Voor vragen over de algemene voorwaarden kunt u het team van GoBooky een email sturen. Gebruik hiervoor dit emailadres: info@gobooky.nl

Graag wil ik de salonsoftware van GoBooky 2 weken geheel vrijblijvend uitproberen.